Zasady i warunki


Informacje ogólne

1.Niniejsze ogólne warunki stosuje się do wszystkich ofert, zamówień i umów Coolladen z wyłączeniem wszystkich innych ogólnych warunków, do których stosuje się te warunki.
Dwa.Warunki te są ważne dla wszystkich stosunków prawnych, w których Coolladen jest dostawcą towarów lub usług.
3.W tych warunkach "Klient" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która nawiązuje stosunki prawne z Coolladen.
4.Wraz z akceptacją oferty Klient akceptuje również możliwość zastosowania tych warunków.
5.odstępstwo od przepisów zawartych w niniejszych warunkach może zostać dokonane wyłącznie na piśmie i wyłącznie przez Coolladen, przy czym pozostałe przepisy pozostają nienaruszone.

Płatność
1.Płatności można wykorzystać za pomocą PayPal
Dwa.Jeżeli płacisz w walucie innej niż euro, stosuje się kurs walutowy w momencie płatności.
3.Czeki nie są akceptowane przez Coolladen
4.Jeżeli Coolladen nie wyraził wyraźnej zgody, klient nie ma prawa do zniżek, potrąceń lub potrąceń.


Ceny

1.Wszystkie ceny na Coolladen są zarezerwowane, jeśli w ogóle, z powodu błędów graficznych lub wpisowych.
Dwa.Wszystkie ceny na Coolladen podane są w euro.
3.Wszystkie oferty na Coolladen są uważane za nieobowiązkowe odstępstwa od tego mogą by ć wykonane wyłącznie na piśmie i wyłącznie przez Coolladen.Wszystkie oferty są nieobowiązkowe i niemniej jednak zależą od dostępności produktów.
4.Wszystkie oferty Coolladen są uważane za niewiążące i podlegają zmianom.Coolladen wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany cen, zwłaszcza jeśli jest to konieczne z powodu (prawnych) regulacji.


Dostawa

1.Wszystkie produkty i usługi są dostarczane w Europie.
Dwa.Coolladen nie może zagwarantować dostępności wszystkich produktów.W razie wystąpienia braku Coolladen poinformuje o tym klienta.
3.Termin dostawy rozpoczyna się po złożeniu zamówienia i płatność jest odbierana przez Coolladen.
4.Dostawa odbywa się w chwili, gdy konsument lub osoba w imieniu klienta otrzymuje przesyłkę na adres dostawy wskazany w zamówieniu.
5.Klient jest zobowiązany do sprawdzenia produktów podczas dostawy w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z umową.W przypadku braku lub uszkodzenia opakowania, klient musi otworzyć opakowanie w obecności przewoźnika i sprawdzić towary pod kątem uszkodzenia, a klient musi udokumentować wszelkie uszkodzenia na rachunku dostawy.W przypadku stwierdzenia, że szkoda wynika z wadliwego opakowania, klient może odrzucić produkt i zwrócić go do przewoźnika.Klient musi jak najszybciej i w każdym razie w ciągu dwóch (2) dni roboczych po dostawie przesła ć pisemne, uzasadnione powiadomienie o (transporcie) uszkodzeniach lub innych wadach.
Sześć.Coolladen ma prawo do dostarczania zamówień z kilkoma artykułami w dostawach częściowych, które są wysyłane z magazynów uznanych za odpowiednie przez Coolladen.Oczywiście Coolladen zawsze będzie łączyć jak najwięcej artykułów.Jeżeli artykuły nie są dostępne, dostawa odbędzie się później lub zostanie wybrana alternatywa, jeśli klient wyrazi na to zgodę.


Powrót

Zamówienia mogą być zwrócone w ciągu 14-dniowych dni od otrzymania.Przed zwrotem zamówienia należy wypełnić i wysłać formularz powrotu.Po zatwierdzeniu przez Coolladen zwrot może by ć wykonany, pod warunkiem że artykuły są nowe i w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi instrukcjami.Klient jest odpowiedzialny za dobre opakowanie.

W przypadku zwrotów gwarancyjnych stosuje się ten sam formularz.Formularz zwrotny można żądać za pośrednictwemsales@coolladen.com.

Regulamin sprzedaży na odległość/ Okres chłodzenia

1.Jeżeli Klient nie chce przyjąć produktu z jakiegokolwiek powodu, Klient ma prawo zwrócić produkt do Coolladen w terminie czternastu dni po jego dostarczeniu.W tym celu prosimy o kontakt poprzezsales@coolladen.com. Formularz zwrotny zostanie wysłany do Ciebie.Po wypełnieniu formularza zwrotnego i zatwierdzeniu przez Coolladen produkt(-y) można zwrócić.Należy pamiętać, że zwroty są przyjmowane tylko wtedy, gdy są one zwrócone nieuszkodzone i w oryginale.
Opakowanie i kompletny.Pamiętaj, aby zawsze załączyć zatwierdzony formularz powrotu do przesyłki.Bez tego formularza przesyłka nie zostanie przyjęta.Dotyczy to również towarów zwróconych w ramach gwarancji.Koszty zwrotu towarów muszą by ć pokrywane przez klienta.
Dwa.Wymogi dotyczące zwrotów są następujące: Element powinien być tak nowy w oryginalnym opakowaniu oraz kompletny z instrukcjami, fakturą pierwotną i zatwierdzonym formularzem zwrotnym.Opakowanie powinno być dobre.
3.Zwroty mogą być dokonywane tylko w ciągu czternastu dni od otrzymania przesyłki.


Odpowiedzialność

1.Coolladen nie może ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niekompetencją i wadliwą instalacją.
Dwa.W żadnym wypadku Coolladen nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody w trakcie transportu powrotnego.Jeśli opakowanie wyraźnie wskazuje uszkodzenia transportu.


Siła Majeure

1.Bez uszczerbku dla innych praw, do których są uprawnieni, w przypadku siły wyższej, Coolladen ma prawo, jeżeli pragnie zawiesić wykonanie zlecenia lub rozwiązać umowę bez interwencji sądowej, powiadamiając o tym klienta na piśmie i bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie,chyba że byłoby to nie do przyjęcia w zależności od standardów racjonalności i sprawiedliwości w określonych okolicznościach
Dwa.Siła wyższa oznacza wszelkie niedociągnięcia, których nie można przypisać Coolladenowi, ponieważ nie można ich winić i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z prawem, aktem prawnym lub ogólnie przyjętą praktyką.
Obrazki i informacje o produkcie
Zdjęcia i informacje o produkcie na stronie internetowej Cool Store służą do ilustracji produktu.Coolladen nie może być w żaden sposób odpowiedzialny za szkody, które mają być sprowadzone z powrotem na niedokładne zdjęcia lub informacje na stronie internetowej.Z drugiej strony Coolladen zrobi wszystko, aby zaprezentować produkty tak dokładnie, jak to możliwe.


Gwarancja

1.Coolladen stosuje okres gwarancji dwadzieścia cztery (24) miesięcy do wszystkich produktów.O ile nie zostanie ona przyjęta przez prawo UE, Coolladen nie może by ć pociągnięty do odpowiedzialności za okres gwarancji dłuższy niż okres określony przez producentów i dostawców.Coolladen przestrzega praw i roszczeń przysługujących klientowi.
Dwa.Jeśli produkt ma wady w okresie gwarancji, prosimy o kontakt poprzezsales@coolladen.com. Formularz zwrotny zostanie wysłany do Ciebie.Po zatwierdzeniu formularza, produkt może zostać odesłany do naprawy.W przypadku wady w okresie gwarancji, która została spowodowana przez samego klienta, Coolladen dokona oceny kosztów naprawy, która obejmuje koszty materiałów i pracy oraz koszty zwrotu.Jeżeli powyższe stwierdzenie jest prawdziwe, poniesione koszty nie są zwracane przez Coolladen.
3.Gwarancja na produkty wygasa, jeżeli:
3.1 Okres gwarancji wygasł
3.2 Nieprawidłowe użycie
3.3 Jeżeli produkt nie jest w oryginalnym stanie, na przykład z powodu modyfikacji
3.4 Jeśli produkt był stosowany w połączeniu z akcesoriami, których produkt nie obsługuje.
3.5 Niezależne oprogramowanie lub oprogramowanie firmowe
4.jeżeli wada została spowodowana przez klienta, koszty napraw i wysyłki są ponoszone przez klienta.


Prawo właściwe

Wszystkie oferty Coolladen, umowy między Coolladen a stronami trzecimi lub wynikające z nich umowy podlegają wyłącznie prawu holendersko-niemieckiemu.
Dwa.Zakres stosowania Konwencji Wiedeńskiej o umowach o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyraźnie wykluczony.
3.Jeśli jesteś kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub osobą prawną prawa publicznego, wszystkie spory między Coolladen a tobą są ugodą przed zwykłym sądem jest wykluczone.
4.Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z dostarczonych produktów lub usług Coolladen, proszę sformułować je w słowach i wysłać e-mail dosales@coolladen.com. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu czternastu dni.


RMA

1.Klient musi wypełnić formularz zwrotny, aby zwrócić się do RMA Proszę napisać do nas:sales@coolladen.coma formularz zostanie wysłany do Ciebie.Po zatwierdzeniu produkt(-y) można zwrócić na koszt klienta na adres wskazany w formularzu zwrotu.
Dwa.Wypełniony i zatwierdzony przez Coolladen formularz zwrotny należy przesłać wraz z przesyłką i oryginałem faktury Coolladena.Bez tego RMA nie może być przetwarzana.
3.Coolladen nie może być obarczony odpowiedzialnością za utratę danych lub ustawień wynikających z przetwarzania RMA.Aby temu zapobiec, proszę poświęcić trochę czasu na stworzenie kopii zapasowej.
4.Proces RMA w Coolladen opiera się na warunkach przenoszenia.Oznacza to, że produkty są wysyłane do naprawy na koszt klienta.Koszty dostawy z powrotem do klienta są na koszt Coolladena.
5.Jeżeli wniosek RMA okaże się nieuzasadniony, klient zostaje poinformowany.Naprawa i/lub zwrot odbywa się następnie w dialogu z klientem, przy czym koszty wysyłki powrotnej są na koszt klienta.
Sześć.Proces przetwarzania RMA trwa do sześciu tygodni.Coolladen zrobi wszystko, aby czas przetwarzania był jak najkrótszy.
7.Klient jest odpowiedzialny za szkody lub straty w trakcie transportu i nie może by ć zrekompensowany przez Coolladen.


Inne warunki

1.Nawet jeśli Coolladen zezwolił na odstępstwa od tych warunków przez krótki lub dłuższy okres czasu i czy to milcząco czy nie, prawo Coolladen a do żądania natychmiastowego i ścisłego przestrzegania tych warunków pozostaje w mocy.
Jakakolwiek elastyczność w stosowaniu warunków przez Coolladen nie uprawnia Klienta do jakichkolwiek ich praw.
Dwa.Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków lub inna umowa z Coolladen są sprzeczne z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi, odpowiadający im przepis staje się nieważny i Coolladen zastępuje go nowym porównywalnym, prawnie dopuszczalnym przepisem.
3.Coolladen jest uprawniony do korzystania ze stron trzecich w celu wykonania zlecenia.

Ochrona danych

Poprzez złożenie zamówienia klient daje Coolladena pozwolenie na wykorzystywanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania usług i nie są przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.